En aquest apartat trobareu una proposta pedagògica dirigida als tres cicles d’educació primària, amb una guia per al professorat i material didàctic per als alumnes, perquè pugueu fer un bon aprofitament de la visita al Parc Fluvial del Besòs.

El disseny de la proposta pedagògica s’emmarca en el currículum escolar on s’estableix que la finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar.

El currículum proposa un treball per competències basat en l’aplicació de coneixements i destreses i en la resolució de problemes i situacions complexes, mobilitzant recursos diversos adquirits en diferents moments del trajecte acadèmic, que sovint depenen de diverses disciplines o de l’experiència adquirida.

Els objectius i continguts que es treballen en cada nivell educatiu estan relacionats bàsicament amb l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural

Informació pràcticatornar

Planificar i organitzar una sortida de camp.

 • Identificació del lloc de l’excursió respecte la seva localitat d’origen.
 • Plantejament de preguntes i interès per a resoldre-les a partir de la recerca amb les TIC.
 • Elaboració i preparació del material necessari per a l’excursió.
 • Caracterització d’alguns dels éssers vius que hi trobaran.

Interpretar dades expressades per mitjà de codis gràfics.

 • Identificació dels senyals i del sistema de seguretat del parc.

Utilitzar de manera responsable els materials relacionats amb el treball de camp com a instruments per aprendre i compartir coneixements.

 • Utilització responsable del material per interpretar l’entorn: focalitzador i fitxes d’animals.

Valorar críticament la intervenció humana en el medi i el seu impacte al llarg del temps, i adoptar compromisos d’actuació −individuals i col•lectius− per protegir i millorar el medi ambient i el patrimoni cultural.

 • Ús de les nocions bàsiques de temps (abans/després, passat/present/futur).
 • Ús d’imatges per reconstruir la pròpia història.
 • Interès per protegir i tenir cura de l’entorn proper.

Identificar els principals elements de l’entorn natural, social i cultural, esbrinar-ne les característiques, analitzar com s’organitzen i interaccionen i aplicar aquesta anàlisi a diferents escales espacials i temporals.

 • Orientació mitjançant l’observació d’elements naturals i humanitzats de l’entorn.
 • Observació d’elements i fenòmens naturals.
 • Observació, utilitzant mètodes directes i indirectes, d’organismes i d’objectes inerts, per identificar-ne les diferències.
 • Identificació i determinació d’animals i plantes de l’entorn segons diferents criteris observables.
 • Identificació de les característiques i comportaments d’animals i plantes per adaptar-se al medi.

Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants sobre l’entorn de forma cooperativa i dialogant amb el grup.

 • Exploració d’algun aspecte de l’entorn a partir d’una qüestió rellevant, mitjançant el treball cooperatiu.
Informació pràcticatornar

Planificar i organitzar una sortida de camp.

 • Identificació del lloc de l’excursió.
 • Caracterització d’alguns dels éssers vius que es trobaran durant la sortida.
 • Elaboració i preparació del material necessari per a l’excursió.
 • Realització d’un treball de recerca mitjançant l’ús de les TIC.

Interpretar dades expressades per mitjà de codis gràfics.

 • Identificació dels senyals i del sistema de seguretat del parc.

Utilitzar de manera responsable el material relacionat amb l’experimentació i el treball de camp.

 • Utilització de la llibreta de camp com un element on anotar les observacions i el treball fets en un entorn natural.
 • Ús responsable del material per interpretar l’entorn.

Valorar críticament la intervenció humana en el medi i el seu impacte al llarg del temps, i adoptar compromisos d’actuació −individuals i col·lectius− per protegir i millorar el medi ambient i el patrimoni cultural.

 • Ús de diverses fonts d’informació històrica per obtenir coneixements i evidenciar els canvis i continuïtats en el temps d’aspectes de la vida quotidiana, de l’entorn proper.
 • Descoberta i valoració del patrimoni comarcal natural i cultural.
 • Observació i descripció de diferents tipus de paisatge de l’entorn proper, reconeixent els elements naturals i humanitzats i l’impacte de l’activitat humana en el paisatge.
 • Interès per protegir i tenir cura de l’entorn proper.
 • Valoració del paper de l’administració en la garantia dels serveis públics.

Identificar els diferents elements de l’entorn natural, social i cultural, analitzar com s’organitzen i aplicar aquesta anàlisi en la resolució d’interrogants i problemes plantejats.

 • Aplicació de tècniques d’orientació a l’espai. Utilització de la brúixola.
 • Iniciació a l’ús de plànols i mapes.
 • Mesura de la temperatura ambiental, iniciació al registre i interpretació de dades meteorològiques i utilització de les TIC.
 • Reconeixement de formes de relleu. Caracterització de les diferents parts observables d’un riu: el llit i els marges, els cursos alt, mitjà i baix.
 • Identificació i caracterització dels còdols.
 • Identificació i discriminació de la flora i la fauna característiques d’un espai fluvial.
 • Classificació dels diferents grups de vertebrats i plantes.
 • Observació a ull nu i amb binocles i registre a través de taules bàsiques, de la flora i la fauna del Parc Fluvial del Besòs.
 • Identificació del cicle de l’aigua a la Terra.

Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants sobre l’entorn de forma cooperativa i dialogant amb el grup.

 • Plantejament de preguntes sobre el medi natural a partir del propi interès dels alumnes.
 • Resolució de les preguntes plantejades mitjançant el treball de camp.
Informació pràcticatornar

Planificar i organitzar una sortida de camp.

 • Utilització i interpretació de diferents representacions cartogràfiques per localitzar elements importants del medi físic.
 • Realització d’un treball de recerca mitjançant l’ús de les TIC.

Interpretar dades expressades per mitjà de codis gràfics.

 • Identificació dels senyals i el sistema de seguretat del parc.

Utilitzar de manera responsable el material relacionat amb l’experimentació i el treball de camp.

 • Utilització responsable del material per interpretar l’entorn.

Valorar críticament la intervenció humana en el medi i el seu impacte al llarg del temps, i adoptar compromisos d’actuació −individuals i col·lectius− per protegir i millorar el medi ambient i el patrimoni cultural.

 • Comprensió del temps cronològic i ús de representacions gràfiques per situar fets i etapes de l’evolució històrica.
 • Ús de diverses fonts d’informació històrica per contrastar notícies sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors explicatius de les accions humanes.
 • Valoració del paper de l’administració en actuacions que contribueixen a la protecció del medi.
 • Anàlisi dels elements naturals i antròpics que influeixen en la configuració del paisatge. Identificació d’alguns riscos ambientals: les avingudes d’aigua.

Identificar els diferents elements de l’entorn natural, social i cultural, analitzar com s’organitzen i aplicar aquesta anàlisi en la resolució d’interrogants i problemes plantejats.

 • Observació i descripció d’alguns éssers vius i de com interaccionen amb el medi.
 • Identificació i ús de criteris per a l’observació científica d’éssers vius.
 • Ús de guies per a la determinació d’organismes.
 • Identificació i relació entre els cicles natural i urbà de l’aigua. Ús responsable de l’aigua.

Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants sobre l’entorn de forma cooperativa i dialogant amb el grup.

 • Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament de qüestions i problemes rellevants sobre l’entorn, mitjançant activitats de cooperació basades en l’experimentació i l’ús de diferents fonts d’informació.